Regulamin

https://pracowniamagosha.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://pracowniamagosha.pl
 2. Właścicielem sklepu internetowego https://pracowniamagosha.pl jest
  MAGOSHA Małgorzata Grzegorzewska
 3. os. Jagodowe 13/3
  62-002 Suchy Las
  NIP 7791359579,
  REGON 360311014,
 4. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@pracowaniamagosha.pl lub listownie na adres siedziby sklepu.
 5. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców
  z uprawnieniami konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, chyba że postanowienia regulaminu są skierowane wyłącznie do konsumentów i przedsiębiorców z uprawnieniami konsumentów lub przedsiębiorców. 
 6. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem, polityką prywatności i ich akceptacja.
 7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.

Definicje

  1. Dni robocze – każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy. 
  2. Dostawa – dostarczenie klientowi przez sprzedawcę zamówienia za pośrednictwem dostawcy.
  3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia.
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która składa zamówienie na stronie internetowej sklepu.
  5. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Konto klienta – wyodrębniony dla klienta panel, uruchomiony na jego rzecz, po dokonaniu przez klienta rejestracji i  zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia konta klienta.
  7. Polityka prywatności – polityka prywatności dostę0pna jest https://pracowniamagosha.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
  8. Produkt – towar przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
  9.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  10. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
  12. Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu konta klienta
  13. Sprzedawca – Małgorzata Grzegorzewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAGOSHA Małgorzata Grzegorzewska, z siedzibą w os. Jagodowe 13/3 62-002 Suchy Las wpisaną do CEIDG pod numerem  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
  14. Sklep internetowy – strona internetowa pod którą sprzedawca prowadzi sklep internetowy pracowniamagosha.pl
  15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w regulaminie, między klientem a sprzedawcą. 
  16. Zamówienie – złożone przez klienta oświadczenie woli wskazujące na chęć zawarcia umowy sprzedaży za pomocą formularza zamówienia.

       Język i czas 

       1. Sklep Internetowy jest prowadzony w języku polskim.
       2. Sprzedaż oraz czynności handlowe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą odbywają się w języku polskim. Sprzedawca, w  razie potrzeby, w szczególności na wniosek Klienta, może dokonywać czynności handlowych w języku innym niż język polski.
       3. W kontaktach handlowych, Strony powinny powstrzymywać się od używania treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, naruszające dobre obyczaje.
       4. Sprzedaż odbywa się według czasu środkowoeuropejskiego (ang. Central European Time, CET), UTC+1:00.

       Rejestracja konta klienta 

       1. Klient, który chce utworzyć konto klienta obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. 
       2. Rejestracja Klienta następuje za pomocą formularza rejestracji. W formularzu rejestracji Klient powinien podać prawdziwe dane. W wyniku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracji zostaje utworzone  konto  Klienta. W wyniku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym o założenie konta Klienta. W formularzu rejestracji Klient podaje w szczególności:
       1. login,
       2. hasło,
       3. imię i nazwisko,
       4. adres,
       5. adres e-mail,
       6. numer telefonu kontaktowego.
        1. W trakcie wypełniania formularza zamówienia, klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
        2. Po przesłaniu formularza zamówienia klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji konta przez sprzedawcę. 
        3. Klient ma dostęp do konta klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji. 
        4.  Klient otrzymuje dostęp do dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu gdzie ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, jak też śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.  
       • W procesie rejestracji klient otrzymuje dostęp do konta.
       1. Założenie konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w sklepie internetowym. 
       2. Klientem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientem mogą być osoby, które ukończyły 13 lat, lecz nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
       3. Zabronione jest podawanie w formularzu rejestracji treści o charakterze bezprawnym, w szczególności  danych  osobowych osób  trzecich, które  nie  udzieliły upoważnienia do założenia konta Klienta w ich imieniu, w szczególności pełnomocnictwa.
       4. Dostęp do konta Klienta następuje za pomocą panelu logowania. Dostęp do konta Klienta jest możliwy po wprowadzeniu aktualnego loginu i hasła podanego uprzednio w formularzu rejestracji albo w czasie dalszych zmian ustawień konta.
       5. Przez rejestrację Klient oświadcza, że
       1. spełnia warunki określone w Dziale I pkt 10 Regulaminu,
       2. podane dane są zgodne z prawdą,
       3. wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.
       1. Klient może w każdej chwili usunąć konto. Usunięcie konta następuje poprzez ustawienia konta Klienta. Usunięcie konta Klienta jest weryfikowane za pomocą hasła.
       2. Konto Klienta jest niezbywalne. Dla bezpieczeństwa, Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do konta, a także nie rozpowszechniać loginu.
       3. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Klienta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Sklep Internetowy w przypadku stwierdzenia lub informacji od Klienta, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone.
       4. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie konta w celu wyrządzenia szkody Sprzedawcy, innemu Klientowi lub jakiejkolwiek innej osobie albo dobru chronionemu prawem. Zabronione jest także wykorzystywanie konta do celu zgodnego z prawem lecz sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

       Produkt

       1. Produkt dostępny w Sklepie Internetowym jest opatrzony w serwisie internetowym Sklepu Internetowego zdjęciem modelu produktu, ceną jednostkową oraz opisem produktu. Dostępność produktu  oznacza  zarówno istnienie  fizycznego  produktu  w  ramach  magazynu sklepowego  jak  i gotowość jego wytworzenia i realizacji (produkt może stanowić rzecz przyszłą w rozumieniu art. 155 §2 Kodeksu cywilnego).
       2. Zdjęcie modelu produktu nie jest zdjęciem konkretnego produktu, a wyłącznie modelu produktu, przez co pomiędzy zdjęciem modelu produktu a produktem dostarczonym Klientowi mogą występować minimalne różnice. W razie wątpliwości, kształt, wielkość, rodzaj modelu produktu objętego zdjęciem powinien być tożsamy z produktem dostarczanym Klientowi.
       3. Cena jednostkowa składa się z oznaczenia sumy pieniężnej co do wysokości i co do waluty. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

       Procedura składania zamówień

       1. Informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
       2. Zamówienia w Pracownia Magosha mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej pracowniamagosha.pl całodobowo siedem dni w tygodniu. 
       3. Składać zamówienia mogą klienci, którzy:
       1. posiadają konto na stronie internetowej;
       2. nie posiadają konta na stronie internetowej;
       1. Klient nieposiadający konta dokonuje zamówienia z pominięciem procedury rejestracji.
       2. Klient składa zamówienie za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje dostępne na stronie. 
       3. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji regulaminu sklepu internetowego i polityki prywatności oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie nacisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
       4. Przed dokonaniem zamówienia klient zostanie poinformowany o łącznym koszcie produktów wraz z należnym podatkiem i kosztami dostawy. 
       5. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji.
       6. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą. 
       7. Zamówienie zostanie zrealizowane po uiszczeniu pełnej kwoty przez klienta na rachunek bankowy sprzedawcy. 

       Płatność

       1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto, wyrażone w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. 
       2. Do ceny wybranych produktów sklep dolicza koszty dostawy (przesyłki), której wartość uzależniona jest od wybranej formy płatności i dostawy.
       3. Sklep Internetowy dopuszcza następujące sposoby płatności:
       1. płatność za pomocą systemu PayNow. Płatności online (przelew natychmiastowy lub Blik). Płatność księgowana jest natychmiast!,
       2. płatność przelewem tradycyjnym.
        Prosimy po złożeniu zamówienia, przed wysyłką o wpłatę na poniżej podane konto bankowe. W tytule przelewu prosimy o wpisanie nr zamówienia oraz imienia i nazwiska zamawiającego.
        Numer konta do wpłat:
        mBank 8111402004-0000350275478272
       3. Płatność gotówką/przy odbiorze możliwa jest tylko w przypadku odbioru osobistego w Poznaniu.  W sklepie stacjonarnym udostępniona jest możliwość płatności kartą.
        Adres do odbiorów osobistych w godzinach pracy sklepu stacjonarnego:
        Sklep z torebkami Magosha, os. Zygmunta Starego 14, 60-684 Poznań Tel: 535333850
       1. Wybór sposobu płatności następuje w Kasie.
       2. Poprzez wybór płatności za pomocą systemu PayNow, Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy  za zamówione produkty w drodze rozliczenia udostępnionego użytkownikowi kanału płatności w systemie PayNow.
       3. Poprzez wybór płatności przelewem tradycyjnym, Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za zamówione produkty w drodze zlecenia zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
       4. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem tradycyjnym, powinien spełnić to świadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
       5. Jeżeli świadczenie przelewem tradycyjnym nie zostanie odnotowane w terminie 14 dni roboczych na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca za pomocą wiadomości e–mail wzywa Klienta do spełnienia świadczenia w terminie 7 dni roboczych. Brak spełnienia świadczenia w terminie wiąże się z uprawnieniem Sprzedawcy do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 491 Kodeksu cywilnego.
       6. Realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy. 
       7. Na każdy sprzedany towar zostanie wystawiony dokument sprzedaży w postaci faktury i przesłany na wskazany w koncie klienta adres mailowy. 
       8. Ceny produktów mogą ulec zmianie w ramach oferowanych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych, z zastrzeżeniem, iż warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył zamówienie przed wprowadzeniem zmian w cenie produktu. 
       9. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin
        danej promocji nie stanowi inaczej.

       Dostawa

       Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń stron.

       Koszty wysyłki uiszcza klient. Koszt dostawy produktu wskazany jest w trakcie składania zamówienia i widoczny pod listą wybranych produktów. Całość zapłaty stanowi suma cen wszystkich zamówionych produktów wraz z należnymi podatkami i kosztów dostawy.

       Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego lub po otrzymaniu informacji z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji. W każdym przypadku realizacja zamówienia następuje nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od wpływu informacji o zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego lub po otrzymaniu informacji z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji. Termin realizacji może być  w uzasadnionych  sytuacjach, za zgodą Klienta wyrażoną  w dowolnej formie, przedłużony.

       W dniu wysłania zamówienia sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej informacje potwierdzającą nadanie przesyłki przez sprzedawcę.

       Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy sporządzenia protokołu o doręczeniu uszkodzonej przesyłki. 


       Reklamacje

       1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. 
       2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi produkt wolny od wad. 
       3. W przypadku gdy produkt ma wadę klient może żądać: 
       1. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub wady usunie. 

       Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

               2.wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest     obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

       Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca

       1. Celem rozpatrzenia reklamacji klient przesyła do sprzedawcy na adres sprzedawcy  produkt z dołączonym dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym. W wypadku klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 
       2. Roszczenia  z tytułu rękojmi przysługują klientowi jeżeli wada fizyczna produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu klientowi.
       3. Rękojmia przysługuje tylko konsumentom i przedsiębiorcom z uprawnieniami konsumenta.
        U
        prawnienia z tytułu rękojmi za wady są wyłączone w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a przedsiębiorcą nie posiadającym uprawnienia konsumenta.
        1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do żądania konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
        2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przesyłką, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu Internetowego.
        3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostaje odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

         Odstąpienie od umowy 

         • Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. 
         • Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny terminie 14 dni  składając oświadczenie za pośrednictwem formularza ( hiperłącze) 
         • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

          

         •  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:  

         – obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach -od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

         – polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 

         • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

          

         1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
         2. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy (hiperłącze)
         3. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
         4. Oświadczenie może zostać złożone drogą mailową, bądź bezpośrednio na adres Sprzedawcy.
         5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi lub przedsiębiorcy
          z uprawnieniami konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta posługuje się adresem mailowym potwierdzenie zostanie przesłane na adres mailowy. 
         6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
         7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta  lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
         8. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
         9. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

          Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

          1. Paczkomat Inpost nr SLS01N ul. Obornicka 85 62-002 Suchy Las

          odbiorca: Małgorzata Grzegorzewska, email: magosha@op.pl,  telefon 535 333 850

          lub na adres:

          1. Sklep Torebki Damskie Magosha, os. Zygmunta Starego 14, 60-684 Poznań 

          Bardzo prosimy o informację mailową dot. terminu i wybranym sposobie wysyłki. To znacznie przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

         10.  Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
         11. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

          Postanowienia końcowe 

          1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
           regulaminem.
          2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w szczególności zmiany przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
          3. O zmianie regulaminu klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający konto klienta otrzymają również informację za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. 
          4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, klient ma
           prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez
           usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
          5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kierować wiadomości pod adres mailowy: kontakt@pracowniamagosha.pl
          6. Sądem właściwym w sporach pomiędzy sprzedawcą a klientem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy. 
          7. Sprzedawca informuje klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcy
           z uprawnieniami konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń w szczególności skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta lub Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego.. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do procedur dostępne są na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
          8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
          9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.22 r.