Regulamin - Pracownia MAGOSHA

 

§1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.pracowniamagosha.pl  prowadzony  jest przez podmiot gospodarczy określony jako:

MAGOSHA Małgorzata Grzegorzewska

Os. Jagodowe 13/3

62-002 Suchy Las

NIP 7791359579

REGON 360311014

§2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES– dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.

DNIROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).

DOSTAWCA – oznacza firmę świadczącą usługi transportowe w celu realizacji zamówień w Sklepie Internetowym.

HASŁO – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz innych wybranych przez Klienta w czasie rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.


KLIENT – oznacza Kupującego lub Usługobiorcę, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną oraz z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

 
KODEKSCYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).


KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


KONTO – oznacza indywidualny dla każdego klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.


KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy.

LOGIN – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone. LOGIN składa się z ciągu znaków literowych, cyfrowych oraz innych, wymaganych wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.


PRAWOPOLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 
PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.


REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę.

 
REKLAMACJADOTYCZĄCATOWARU– – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.


REKLAMACJAUSŁUGI– – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę.

REJESTRACJA -  oznacza czynność faktyczną dokonaną w określony sposób w Regulaminie, która wymagana jest dla korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego.


SKLEP INTERNETOWY – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.pracowniamagosha.pl  w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość.


SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA/WŁAŚCICIEL – oznacza właściciela sklepu internetowego www.pracowniamagosha.pl  Małgorzatę Grzegorzewską Prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MAGOSHA Małgorzata Grzegorzewska z siedzibą pod adresem Os. Jagodowe 13/3, 62-002 Suchy Las NIP 7791359579,  REGON 360311014.


TRADYCYJNAFORMAPISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis .


USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy.


USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.

 
USTAWA O PRAWACHKONSUMENTA– – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 
UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.pracowniamagosha.pl.

 

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1.         Przedmiotem działalności Sklepu www.pracowniamagosha.pl  jest handel detaliczny wyrobami własnymi handmade, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 

 1.         Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logo zamieszczanych w Sklepie Internetowym  należą do Sprzedawcy.

 

 1.         Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

 

 1.         Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

 1.         Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 1.         Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 1.         Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

 

 1.         Sprzedawca nie zgadza się na dostarczanie przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrym obyczajem oraz naruszających dobra osobiste osób trzecich.

 

 

§4. UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1.         Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez 7  dni w  tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 

 1.          Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

 

 1.         W celu utworzenia konta w Sklepie Internetowym należy się zarejestrować, wypełniając formularz rejestracyjny.

 

 1.         Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym www.pracowniamagosha.pl  zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Usługobiorcę od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie założenia konta w Sklepie Internetowym.

 

 1.         Umowa, o której stanowi punkt 4 , zawarta jest na czas nieokreślony.

 

 1.         Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 

§5. PPRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW

 1.          Zamówienia od Usługobiorców są przyjmowane przez Sklep Internetowy  7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 

 1.         Usługobiorca może składać zamówienia za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym na www.pracowniamagosha.pl 

 

 1.         Usługobiorca może składać zamówienie w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcy  aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 1.          Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Usługobiorcę, który złożył zamówienie, wiadomości e-mail od Usługodawcy.

 

5.   Usługobiorca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) gotówką
b) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy;
c) szybkim przelewem za pomocą systemów udostępnionych przez Sklep.

6.   Usługodawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru      płatności przelewem prowadzony jest przez bank mBank pod numerem: 81-1140-2004-0000-3502-7547-8272

 

7.  Towar przygotowywany jest do wysyłki w Dni Robocze, najpóźniej jednak w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zawarcia  umowy sprzedaży.

 

§6. DOSTAWA, CZAS I KOSZT TRANSPORTU

 1.          Paczki priorytetowe, (opłacone)  Sklep wysyła w każdy Dzień Roboczy, najpóźniej w terminie 3 Dni Roboczych od zaksięgowania wpływów za towar i przesyłkę na naszym koncie. O wysłaniu paczki Sklep informuje e-mailem.

 

 1.         Paczki priorytetowe za pobraniem, (nieopłacone) nie są wysyłane.

 

 1.         Nie ma możliwości zmiany adresu dostawy, gdy przesyłka została już wysłana.

 

 1.         Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

a – przesyłka priorytetowa 12 zł

 

 1.         Nieodebranie przesyłki przez Usługobiorcę skutkuje obciążeniem Usługobiorcy kosztami nadania i zwrotu zgodnymi z cennikiem firmy kurierskiej na dzień wykonania usługi doręczenia i zwrotu.
 2.         Przesyłka gratis/darmowa wysyłka udostępniona przez Sprzedającego dotyczy wyłącznie przesyłek na terenie Polski i nie dotyczy wysyłek zagranicznych.
 3.         Cennik wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w oparciu o cennik przesyłek zagranicznych wybranej firmy kurierskiej.

 

 

 

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1.         Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania . przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 

 1.         Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy  drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem) na adres sklep@pracowniamagosha.pl albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym, na adres: Sklep z torebkami MAGOSHA Małgorzata Grzegorzewska os. Zygmunta Starego 14, 60-684 Poznań. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza-Kliknij tutaj.

 

 1.          Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

 

 1.         Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §7 punkt 2,  niniejszego Regulaminu wraz z wypełnionym formularzem.

 

 1.          W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1.          Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

 

 1.          Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1.          Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).

 

 

§8. REKLAMACJE TOWARÓW                        

 1.         Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

 

 1.         Z  opisanego  w punkcie 1 uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

.

 1.          Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej np. telefonicznie pod numerem +48-535-333-850  lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@pracowniamagosha.pl

 

 1.          Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, odesłać towar na adres:

 

                  Sklep z torebkami MAGOSHA Małgorzata Grzegorzewska

                Os. Zygmunta Starego 14

                60-684 Poznań


                 wraz  z prawidłowo wypełnionym formularzem, który można pobrać – Kliknij tutaj

 

 

 

 1.         Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta Dołączenie dowodu zakupu może znacznie skrócić w/w termin.

 

 

 1.         W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.

 

 1.         Produkty z logo MAGOSHA objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.

 

 1.         Sprzedawca informuje, że dbałość o produkt, użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem oraz odpowiednia pielęgnacja ze strony Konsumenta ma wpływ na trwałość produktu, znacznie wydłuża zadowolenie z jego użytkowania..

 

 1.         Sprzedawca informuje, iż torby bez względu na swoją wielkość z logo MAGOSHA  sprzedawane w Sklepie Internetowym nie służą do przenoszenia w nich laptopów, albowiem wyroby te nie są do tego przeznaczone i nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń.

     10.     Sprzedawca informuje, iż torby z logo MAGOSHA sprzedawane w Sklepie Internetowym służą do przenoszenia damskich drobiazgów niezbędnych w życiu codziennym, nie są torbami gospodarczymi oraz szkolnymi. Maksymalne obciążenie torebek wynosi:

a – torebki małe do 1 kg

b – torebki średnie do 2 kg

c – torebki duże do 3 kg.

     11.     Sprzedawca informuje, że Konsument nie ma obowiązku stosowania się do informacji zawartych przez Sprzedawcę w §7 punkt 8, 9, 10 ale czyni to na   własną odpowiedzialność.

      12.      W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.         Sprzedawca informuje, że stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie uszkadza urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.  Może to  jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić poprawne korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 2.  Sprzedawca informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów Prawa Polskiego lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego
 3. Sprzedawca informuje, że Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Sprzedawca informuje, że każdy przekazujący Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca informuje, że zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Jednak Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy Prawa Polskiego, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca informuje, że chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca informuje, że przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. Sprzedawca informuje, że w przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 118 349.

§11. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1.    Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
 2.    Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni  od dnia jej otrzymania.

    §12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

          1.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem  sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu   postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z  2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z   2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu  Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w  rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz   nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

       2.    Sprzedawca informuje, że zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 

 

                Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 październik 2016 r.